Mannschaften

  /  Mannschaften

v.l. Romy Steffen (jetzt D2); Vivien Behnisch (jetzt D4); Corinna Brummer (jetzt D4); Anna Kaps

v.l. Lisa Vögele; Romy Steffen (jetzt D2); Corinna Brummer (jetzt D4); Franziska Karcher (jetzt D4)

nicht abgebildet: Barbara Jungbauer; Sandra Maiershofer